HCL Nr.26 / 26.05.2021 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.25 / 26.05.2021 (privind aprobarea investitiei EXTINDERE SISTEM ILUMINAT PUBLIC COMUNA IORDACHEANU,JUDETUL PRAHOVA)

HCL Nr.24 / 26.05.2021 (privind aprobarea investiției MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC COMUNA IORDACHEANU, JUDEȚUL PRAHOVA)

HCL Nr.23 / 26.05.2021 (privind aprobarea angajarii domnului losif Stefan - ca asistent personal pentru Mihalache constantin - persoana cu handicap grav)

HCL Nr.22 / 26.05.2021 (privind aprobarea rezilierii Contractului C 1920 074A2209 3 31 04549104.06.2019 - ,,Modernizare baza sportiva sat Iordacheanu, comuna Iordacheanu, judetul Prahova" - incheiat intre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si comuna Iordacheanu, judetul Prahova)

HCL Nr.21 / 26.05.2021 (privind instituirea de restrictii de circulatie, cu limitare de tonaj, pe sectoarele de drumuri locale din comuna Iordacheanu, judetul Prahova)

HCL Nr.20 / 26.05.2021 (privind desemnarea primarului localitatii - domnul Constantin Aurel - pentru a reprezenta UATcomuna Iordacheanu in cadrul Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului)

HCL Nr.19 / 20.04.2021 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.18 / 20.04.2021 (privind aprobarea angajarii doamnei Stan Mariana - ca asistent personal pentru Breana Izabela lonela Corina - persoana cu handicap grav)

HCL Nr.17 / 20.04.2021 (privind modificarea Hotărârii Consiliului local Iordacheanu nr. 13 din26.03.2021 referitoare Ia aprobarea acordului intre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și unele Unități Administrativ Teritoriale din județul Prahova, in vederea realizării documentațiitor tehnico - economice pentru investiția ,,Extindere rețea de distribuție gaze naturale in unele localități din Județul Prahova)

HCL Nr.16 / 20.04.2021 (privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2021-2022 la nivelul comunei Iordacheanu, judetul Prahova)

HCL Nr.15 / 20.04.2021 (Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al bugetului local al Comunei lordacheanu pentru anul 2020 si aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2020)

HCL Nr.14 / 20.04.2021 (privind aprobarea bugetului initial al Comunei lordacheanu pentru anul 202l)

Nr.13 / 26.03.2021 (privind aprobarea acordului intre Unitatea Administrativ Teritoriali Județul Prahova și unele Unități Administrativ Teritoriale din județul Prahova, in vederea realizirii documentaliilor tehnico - economice pentru investiția ,,Extindere re{ea de distribuție gaze naturale in unele localități din Județul Prahova)

HCL Nr.12 / 11.03.2021 (privind desemnarea primarului comunei Iordacheanu sa reprezinte localitatea in relatia cu AFIR)

HCL Nr.11 / 25.02.2021 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.10 / 25.02.2021 (privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului)

HCL Nr.9 / 25.02.2021 (privind aprobare angajare asistent personal pentru persoană cu handicap grav)

HCL Nr.8 / 25.02.2021 (privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2021 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare)

HCL Nr.7 / 25.02.2021 (privind aprobarea înregistrării Primăriei Comunei Iordăcheanu în Sistemul Național electronic de Plată a Taxelor și Impozitelor precum și instalarea unui terminal POS în cadrul casieriei)

HCL Nr.6 / 25.02.2021 (privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă al comunei Iordăcheanu și aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă)

HCL Nr.5 / 26.01.2021 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.4 / 26.01.2021 (privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2021)

HCL Nr.3 / 26.01.2021 (privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Iordăcheanu și a programului de achiziții publice pentru anul 2021)

HCL Nr.2 / 26.01.2021 (privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Comunei Iordăcheanu pentru anul 2021)

HCL Nr.1 / 06.01.2021 (privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare aferent anului 2020)

HCL 2020

 

HCL 2019

 

HCL 2018

 

HCL 2017

HCL Nr.56 - 07.12.2017

HCL Nr.55 - 07.12.2017

HCL Nr.54 - 04.12.2017

HCL Nr.53 - 04.12.2017

HCL Nr.52 - 04.12.2017

HCL Nr.51 - 04.12.2017

HCL Nr.50 - 04.12.2017

HCL Nr.49 - 14.11.2017

HCL Nr.48 - 31.10.2017

HCL Nr.47 - 31.10.2017

HCL Nr.46 - 31.10.2017

HCL Nr.45 - 31.10.2017

HCL Nr.44 - 27.09.2017 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.43 - 27.09.2017 (privind stabilirea taxei de bransament la reteaua de apa a comunei Iordacheanu, judetul Prahova)

HCL Nr.42 - 27.09.2017 (privind asocierea comunei lordacheanu cu judetul Prahova, in vederea realizarii investitiei necesare obtinerii avizului de functionare ISU pentru Scoala Gimnaziala comuna

lordacheanu, sat Varbila, judetul Prahova)

HCL Nr.41 - 27.09.2017 (privind asocierea comunei Iordacheanu cu judelul Prahova, in vederea realizarii proiectarii lucrarilor de modernizare a drumurilor laterale neasfaltate, din comuna lordacheanu- judetul Prahova)

HCL Nr.40 - 27.09.2017 ((privind aprobarea angaiarii asistent personal pentru persoana cu handicap grav)

HCL Nr.39 - 27.09.2017 (rectificarea bugetului local al comunei Iordacheanu etapa septembrie 2017)

HCL Nr.38 - 31.08.2017 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.37 - 31.08.2017 (privind aprobarea realizarii investitiei "Reabilitare drumuri locale in comuna lordăcheanu. judetul Prahova")

HCL Nr.36 - 31.08.2017 (privind aprobarea angajarii domnului Miricica Nicolae - ca asistent personal pentru Matei Antonio Gabriel - persoana cu handicap grav)

HCL Nr.35 - 31.08.2017 (privind rectificarea bugetului local al comunei lordacheanu pe anul 2017)

HCL Nr.34 - 28.07.2017 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.33 - 28.07.2017 (privind rectificarea bugetului local al comunei Iordacheanu pe anul 2017)

HCL Nr.32 - 28.07.2017 (privind extinderea bazei sportive din satul lordăcheanu, comuna lordăcheanu, judetul Prahova)

HCL Nr.31 - 28.07.2017 (privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Iordăcheanu)

HCL Nr.30 - 10.07.2017 (privind aprobarea raportului semestrial asupra activitatii asistentilor personali, angajati ai Primariei comunei Iordacheanu, judetul Prahova)

HCL Nr.29 - 10.07.2017 (rectificarea bugetului local al comunei Iordacheanu pe anul 2017)

HCL Nr.28 - 10.07.2017 (privind alegerea pregedintelui de ședință)

HCL Nr.27 - 30.05.2017 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.26 - 30.05.2017 (privind aprobarea angajarii domnului Ionita Alexandru- ca asistent personal pentru Petre Petre - persoana cu handicap grav)

HCL Nr.25 - 30.05.2017 (privind asocierea comunei lordacheanu cu judetul Prahova, in vederea realizarii lucrarilor de amenajare a santurilor de pe drumurile laterale din comuna Iordacheanu, judetul Prahova)

HCL Nr.24 - 30.05.2017 (privind asocierea comunei Iordacheanu cu judetul Prahova, in vederea realizarii extinderii si reabilitarii termice a Scolii Primare, sat Mocesti, comuna lordacheanu, judetul Prahova)

HCL Nr.23 - 30.05.2017 (privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General si a Regulamentului de Urbanism al comunei lordacheanu, judetul Prahova)

HCL Nr.22 - 27.04.2017 (privind alegerea preqedintelui de sedinta)

HCL Nr.21 - 27.04.2017 (privind aprobarea acceptarii donatiei terenului in suprafata de 5000 mp, apartinand mostenitorilor defunctului Nicolescu Andrei, catre comuna Iordacheanu, judetul Prahova)privind aprobarea acceptarii donatiei terenului in suprafata de 5000 mp, apartinand mostenitorilor defunctului Nicolescu Andrei, catre comuna Iordacheanu, judetul Prahova)

HCL Nr.20 - 27.04.2017 (privind aprobarea angajarii domnului Marin Aur ca asistent personal pentru Marin Georgeta - persoana cu handicap grav)privind aprobarea angajarii domnului Marin Aur ca asistent personal pentru Marin Georgeta - persoana cu handicap grav)

HCL Nr.19 - 27.04.2017 (privind aprobarea angajarii doamnei Puiu Ana Maria ca asistent personal pentru Puiu Delia Florina - persoana cu handicap grav)privind aprobarea angajarii doamnei Puiu Ana Maria ca asistent personal pentru Puiu Delia Florina - persoana cu handicap grav)

HCL Nr.18 - 27.04.2017 (privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare dc urgență)privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare dc urgență)

HCL Nr.17 - 28.03.2017 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.16 - 28.03.2017 (privind prelungirea traseului nr. 55 - Ploiești - Plopu - Iordăcheanu (sat Vărbila) și înființarea stației ..Cimitirul Nou" din satul Vărbila)

HCL Nr.15 - 28.03.2017 (privind aprobarea realizării dezmembrării imobilului identificat prin nr.cadastral 20606, situat în comuna Iordăcheanu, sat Mocești, județul Prahova)

HCL Nr.14 - 28.03.2017 (privind aprobarea raportului semestrial asupra activității asistenților personali, angajați ai Primăriei comunei lordăcheanu, județul Prahova)

HCL Nr.13 - 28.03.2017

HCL Nr.12 - 28.03.2017(privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei lordăcheanu pentru anul 2017)

HCL Nr.11 - 28.03.2017 (privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Comunei Iordăcheanu pentru anul 2017)

HCL Nr.10 - 27.02.2017 (privind aprobarea documentației de delegare a serviciului de salubritate și acordarea unui mandat special domnului Safta Constantin - primarul comunei, să reprezinte Comuna și Consiliul local lordăcheanu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova")

HCL Nr.9 - 27.02.2017 (privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2017 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare)

HCL Nr.8 - 27.02.2017 (privind aprobarea angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav)

HCL Nr.7 - 27.02.2017 (privind aprobarea angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav)

HCL Nr.6 - 27.02.2017 (privind aprobarea angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav)

HCL Nr.5 - 27.02.2017 (privind aprobarea angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav)

HCL Nr.4 - 27.02.2017 (privind aprobarca rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2017-2018 la nivelul comunei lordăcheanu, județul Prahova)

HCL Nr.3 - 27.02.2017 (privind aprobarea contului de execuție ale bugetului local al Comunei Iordăcheanu pentru anul 2016)

HCL Nr.2 - 27.02.2017 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.1 - 06.01.2017 (privind aprobarea deblocării și utilizării fondului de rezervă din bugetul local al comunei Iordăcheanu pe anul 2O17 - Secțiunea de funcționare)

 

 

 

Contact

                Comuna Iordăcheanu
  Judeţul Prahova
  Tel: 0244 440 149
  Fax 0244 440 101
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2021 Primaria Iordacheanu. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.