Hotărâri Consiliu Local 2024

HCL Nr.16 / 08.02.2024 (privind aprobarea bugetului inițial al Comunei Iordăcheanu pentru anul 2024)

HCL Nr.15 / 08.02.2024 )privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Comunei Iordăcheanu pentru anul 2024)

 

Hotărâri Consiliu Local 2023

HCL Nr.45 / 06.11.2023 (privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMS) și Unitatea Administrativă Iordăcheanu, județul Prahova având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale MMSS și UAT Iordăcheanu în cadrul proiectului HUB de servicii MMSS - SII MMSS, cod MySmis 130963) 

HCL Nr.44 / 06.11.2023 (privind declararea de interes public local și utilitate publică a obiectivului Înființare sistem de alimentare cu apă în localitatea Vărbila, comuna Iordăcheanu, județul Prahova)

HCL Nr.43 / 06.11.2023 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții Înființare sistem de alimentare cu apă în localitatea Vărbila, comuna Iordăcheanu, județul Prahova, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului)

HCL Nr.42 / 06.11.2023 (privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului)

HCL Nr.41 / 06.112.2023 (privind rectificarea bugetului local al Comunei Iordăcheanu pentru anul 2023 etapa noiembrie 2023)

HCL Nr.40 / 06.11.2023 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.38 / 29.09.2023 (privind validarea Dispoziției Nr.257/12.09.2023 a Primarului comunei Iordăcheanu referitoare la rectificarea bugetului local al Comunei Iordăcheanu etapa septembrie 2023)

HCL Nr.37 / 31.08.2023 (privind acordarea unui mandat special domnului Constantin Aurel, reprezentantul localității Iordăcheanu, județul Prahova, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova)

HCL Nr.36 / 31.08.2023 (privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului)

HCL Nr.35 / 31.08.2023 (privind rectificarea bugetului local al Comunei Iordăcheanu pentru anul 2023 etapa august 2023)

HCL Nr.34 / 18.07.2023 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.33 / 18.07.2023 (privind aprobarea raportului semestrial asupra activității asistenților personali, angajați ai Primăriei Comunei Iordăcheanu, județul Prahova)

HCL Nr.32 / 18.07.2023 (privind aprobarea angajării ca asistent personal pentru persoană cu handicap grav)

HCL Nr.31 / 18.07.2023 (privind aprobarea angajării ca asistent personal pentru persoană cu handicap grav)

HCL Nr.30 / 18.07.2023 (privind aprobarea numărului de indemnizații pentru persoanle cu handicap pentru anul 2023)

HCL Nr.29 / 18.07.2023 (privind aprobarea suspendării plății chiriei spațiului de închiriat cu destinație After-School pe perioada vacanței de vară)

HCL Nr.28 / 18.07.2023 (privind aprobarea închirierii prin atribuire directă către OMV Petrom SA a terenului în suprafață de 600 mpsituat în tarlaua 91, parcela 2438, sat Plavia, comuna Iordăcheanu, județul Prahova)

HCL Nr.27 / 18.07.2023 (privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții PROIECT TIP CREȘA MICĂ, SAT STRAOȘTI, COMUNA IORDĂCHEANU, JUD.PRAHOVA)

HCL Nr.26 / 18.07.2023 (privind rectificarea bugetului local al comunei Iordăcheanu pentru anul 2023 etapa iulie 2023)

HCL Nr.25 / 06.07.2023 (privind acordarea unui mandat special domnului Constantin Aurel - reprezentantul localității Iordăcheanu, județul Prahova, să voteze și să semneze Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurior Prahova)

HCL Nr.24 / 08.06.2023 (privind acordarea unui mandat special domnului Constantin Aurel - primarul comunei - în asociația de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova)

HCL Nr.23 / 08.06.2023 (privind aprobarea delegării către Județul Prahova în vederea depunerii proiectului Transportul elevilor adaptați mobilității fără CO 2 - TEAM - CO2)

HCL Nr.22 / 19.05.2023 (privind încheierea exercițiului financiar pentru anul 2022)

HCL Nr.21 / 19.05.2023 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ - SAT PLAVIA COMUNA IORDĂCHEANU - JUDEȚUL PRAHOVA)

HCL Nr.20 / 19.05.2023 (privind aprobarea ajustării indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza PROIECT TEHNIC aferentă obiectivului de investiții Refacere drum VC15 L=0.060km comuna Iordăcheanu, județul Prahova)

HCL Nr.19 / 19.05.2023 (privind rectificarea bugetului local al Comunei Iordăcheanu pentru anul 2023 etapa mai 2023)

HCL Nr.18 / 27.04.2023 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.17 / 27.04.2023 (privind indexarea impozitelor și taxelor locale la nivelul UAT Iordăcheanul pentru anul 2024)

HCL Nr.16 / 27.04.2023 (cu privire la aprobarea derării Autorității Publice Locale COMUNA IORDĂCHEANU, județul Prahova la PARTENERIATUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ A VĂII CRICOVULUI)

HCL Nr.15 / 27.04.2023 (privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2023-2024, la nivelul comunei Iordăcheanu, județul Prahova)

HCL Nr.13 / 06.03.2023 (privind participareajudefului Prahova in parteneriat cu Unitățile Administrative Teritoriale din judet la proiectul "Școli Motivante Adaptate Ritmului Tehnologic - PH-SMART)

HCL Nr.12 / 27.02.2023 (privind rectificarea bugetului local al Comunei Iordacheanu pentru anul 2023 etapa februarie 2023)

HCL Nr.11 / 27.02.2023 (privind aprobarea angajarii doamnei Bageac Florina Ramona - ca asistent personal pentru Bageac Vlad Gabriel - persoana cu handicap grav)

HCL Nr. 10 / 27.02.2023 (privind aprobarea modificerii caracteristicilor tehnice pentru buldoexcavator și a valorii investitiei pentru proiectul ,,DOTAREA CU BULDOEXCAVATOR A COMUNEI IORDACHEANU JUDETUL PRAHOVA"

HCL Nr.9 / 27.02.2023 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.8 / 25.01.2023 (privind aprobarea bugetului inițial al Comunei Iordăcheanu pentru anul 2023)

HCL Nr.7 / 25.01.2023 (privind aprobarea consumului mediu lunar de carburanți pentru autovehicule și utilaje aflate în dotarea Comunei Iordăcheanu, județul Prahova, în anul 2023)

HCL Nr.6 / 25.01.2023 (privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Comunei Iordăcheanu pentru anul 2023)

HCL Nr.5 / 16.01.2023 (privind acordarea unui amndat special domnului Constantin Aurel, reprezenatntul localității Iordăcheanu, județul Prahova, ăn Asociația pentru dezvoltare Intercomunitară - Parteneriatul pentru Mangementul Deșeurilor - Prahova)

HCL Nr.4 / 16.01.2023 (privind aprobarea întocmirii, comunicării și înregistrării corecte în evidențele fiscale și financiar-contabile a Deciziilor de impunere pentru PSV Company SA)

HCL Nr.3 / 06.01.2023 (privind aprobarea raportului semestrial asupra activității asistenților personali, angajați ai Primăriei comunei Iordăcheanu, județul Prahova)

HCL Nr.2 / 06.01.2023 (privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2023 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare)

HCL Nr.1 / 06.01.2023 (privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare aferent anului 2022)

 

Hotărâri Consiliu Local 2022

HCL Nr.75 / 27.12.2022 (pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public)

HCL Nr.74 / 19.12.2022 (privind aprobarea ajustării indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții REFACERE PUNTE PIETONALĂ PESTE PÂRÂUL VĂRBILA PUNCT BISERICĂ, COMUNA IORDĂCHEANU)

HCL Nr.73 / 19.12.2022 (privind aprobarea ajustării prețului contractului de lucrări nr.27 / 20.12.2018 - Înființare Sistem de Canalizare Menajeră în Comuna Iordăcheanu, Județul Prahova, conform modificărilor legislative intervenite prin OUG Nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică și a DS Nr.2/17.11.2022)HCL nr.73 / 19.12.2022 (privind aprobarea ajustării prețului contractului de lucrări nr.27 / 20.12.2018 - Înființare Sistem de Canalizare Menajeră în Comuna Iordăcheanu, Județul Prahova, conform modificărilor legislative intervenite prin OUG Nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică și a DS Nr.2/17.11.2022)

HCL Nr.72 / 19.12.2022 (privind aprobarea dării în folosință gratuită pe o perioadă de 2 ani a spațiului aparținând UAT Iordăcheanu în suprafață de 25mp din imobilul situat în sat Iordăcheanu, Strada Principală, Nr.178)

HCL Nr.71 / 19.12.2022 (privind introducerea unor bunuri în domeniul public al comunei Iordăcheanu, județul Prahova)

HCL Nr.70 / 19.12.2022 (privind constatatare și declarare în stare de insolvabilitate a unui debitor)

HCL Nr.69 / 19.12.2022 (privind declararea stării de insolvabilitate a persoanelor decedate, scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Iordăcheanu a unor procese verbale de contravenție și scăderea sumelor reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați)

HCL Nr.68 / 19.12.2022 (privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în comuna Iordăcheanu, județul Prahova, pentru anul 2023)

HCL Nr.67 / 19.12.2022 (privind rectificarea bugetului local al Comunei iordăcheanu pentru anul 2022 etapa decembrie)

HCL Nr.66 / 23.11.2022 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.65 / 23.11.2022 (privind rectificarea bugetului local al Comunei Iordăcheanu pentru anul 2022 etapa noiembrie)

HCL Nr.64 / 23.11.2022 (orivind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate și acordarea unui mandat special domnului Constantin Aurel - primarul comunei, reprezentantul localității Iordăcheanu, județul Prahova, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova, pentru ajustarea tarifelor)

HCL Nr.63 / 23.11.2022 (orivind acordarea unui mandat special domnului Constantin Aurel - primarul comunei, reprezentantul localității Iordăcheanu, județul Prahova, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova)

HCL Nr.62 / 23.11.2022 (privind delegarea serviciului de distribuție apă așl comunei Iordăcheanu către SC Hidro Prahova S.A.)

HCL Nr.61 / 23.11.2022 (privind aprobarea angajării ca asistent personal)

HCL Nr.60 / 26.10.2022 (privind aprobarea indicatorilor tehnicoo-economici și a documentației faza Proiect Tehnic, aferentă obiectivului de investiții Refacere punte pietonală peste pârâul Vărbila, punct Biserică, comuna Iordăcheanu)

HCL Nr.59 / 17.10.2022 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.58 / 17.10.2022 (privind rectificarea bugetului local - etapa octombrie 2022)

HCL Nr.57 / 17.10.2022 (privind aprobarea PUZ - extindere intravilan)

HCL Nr.56 / 17.10.2022 (privind aprobarea asocierii comueni Iordăcheanu cu județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public din comuna Iordăcheanu - Înființare sistem de canalizare menajeră în comuna Iordăcheanu și alocarea unor sume de la bugetul local)

HCL Nr.55 / 17.10.2022 (privind validarea dispoziției 222/2022 - referitoare la rectificarea bugetului local - etapa septembrie 2022)

HCL Nr.54 / 05.10.2022 (pentru completarea H.C.L nr. 38/25.05.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a valorii proiectului pentru obiectivul de investiție: ,, Asigurarea de sisteme TIC în U.A.T. Comuna IORDACHEANU, JUDETUL PRAHOVA" în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV - Coeziune economică, socială și teritorială - Componenta Cl0 - Fondul local)

HCL Nr.53 / 26.08.2022 (privind aprobarea raportului semestrial asupra activitatii asistentilor personali, angajati ai Primăriei comunei lordacheanu, judetul Prahova)

HCL Nr.52 / 26.08.2022 (privind rectificarea bugetului local al Comunei Iordacheanu pentru anul 2022 etapa august 2022)

HCL Nr.51 / 05.08.2022 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.50 / 05.08.2022 (privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public si aprobarea investiliei ",Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Iordacheanu, judetul Prahova")

HCL Nr.49 / 06.07.2022 (privind alegerea presedintelui de sedinta)

HCL Nr.48 / 06.07.2022 (privind aprobarea ajustarii pretului Contractului de Lucrari nr.27t20.12.2018 - ,,INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COM. IORDACHEANU, JUD. PRAHOVA" conform modificarilor legislative intervenite prin OUG nr.47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica)

HCL Nr.47 / 06.07.2022 (privind aprobarea modificarii si completarii "PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE" pentru anul 2022)

HCL Nr.45 / 06.07.2022 (prirvind alocarea catre Scoala Gimnaziala, comuna Iordacheanu si Scoala Gimnaziala, comuna Iordacheanu, sat Varbila, a fondurilor necesare organizarii anuale a taberelor scolare pentru elevii cu rezultate foarte bune la invatatura)a taberelor scolare pentru elevii cu rezultate foarte bune la invatatura)

HCL Nr.44 / 24.06.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivuui de investiții CONSTRUIRE CREȘĂ MARE, SAT STRAOSTI, COMUNA IORDĂCHEANU

HCL Nr.43 / 17.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință

HCL Nr.42 / 17.06.2022 privind aprobarea suspendării plății chiriei spațiilor închiriate cu destinație After-School pe perioada vacanței de vară

HCL Nr.41 / 17.06.2022 privind aprobarea Acordului de Inliatire intre Comuna lordacheanu. judetul Prahova, Romania si Satul Filipeni. Raionul Leova, Republica Moldova

HCL Nr.40 / 17.06.2022 privind aprobarea Statutului comunei Iordacheanu, judetul Prahova

HCL Nr.39 / 17.06.2022 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al terenului in suprafbta de 14876 m.p., situat in comuna lordacheanu. sat Straosti. judetul Prahova, Nr.cadastral 20400, Nr. Carte Funciara 20400 comuna lordacheanu

HCL Nr.38 / 25.05.2022 privind depunerea cererii de finanțare si a valorii proiectului pentru obiectivul de investiție Asigurarea de sisteme TIC în UAT Comuna IOrdăcheanu, Județul Prahova, în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului Național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV - Coeziune economică, socială și teritorială - Componenta C10 - Fondul local

HCL Nr.37 / 16.05.2022 privind alegerea presedintelui de ședință

HCL Nr.36 / 16.05.2022 privind darea in administrarea S.C. Hidro Prahova S.A. a cladirii nr. 44E din incinta statiei de apa Straosti, comuna Iordacheanu, judetul Prahova

HCL Nr.35 / 16.05.2022 privind aprobarea situaliilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență

HCL Nr.34 / 16.05.2022 privind stabilirea taxei de închiriere a Caminului Cultural din satul Valea-Cucului, comuna lordacheanu, judetul Prahova

HCL Nr.33 / 16.05.2022 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului financiar contabil al Comunei lordacheanu pentru anul 2021

HCL Nr.32 / 16.05.2022 privind rectificarea bugetului Iocal al Comunei Iordacheanu pentru anul 2022 etapa mai 2022

HCL Nr.31 / 03.05.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si mandatarea domnului Constantin Aurel - primarul comunei Iordacheanu - reprezentantul comunei Iordacheanu, judetul Prahova in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova, pentru a vota aprobarea Studiului de fezabilitate, Indicatorilor tehnico-economici, Strategiei de tarifare si cofinantarii obiectivului de investitie pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova"

HCL Nr.30 / 14.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință

HCL Nr.29 / 14.04.2022 privind aprobarea solicitarii fondurilor necesare pentru plata ajutoarelor pentru incalzirea locuintei

HCL Nr.28 / 14.04.2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023

HCL Nr.27 / 14.04.2022 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivele de investitie " EXTINDERE SISTEM DE GAZE NATURALE IN SATELE VALEA CUCULUI , STRAOSTI ,VARBILA, COM. IORDACHEANU" , prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny" aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021

HCL Nr.26 / 11.03.2022 privind alegerea pregedintelui de ședință

HCL Nr.25 / 11.03.2022 privind desemnarea a doi consilieri locali care sa faca parte din comisia pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Iordacheanu

HCL Nr.24 / 11.03.2022 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de de stat, pentru anul scolar 2022-2023, la nivelul comunei Iordacheanu, judetul Prahova

HCL Nr.23 / 11.03.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Iordacheanu pentru anul 2022, etapa martie 2022

HCL Nr.22 / 24.02.2022 privind aprobarea solicitarii fondurilor necesare pentru plata ajutoarelor pentru incalzirea locuintei

HCL Nr.21 / 24.02.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local si al membrului supleant care vor face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant din comuna Iordacheanu, judetul Prahova

HCL Nr.20 / 24.02.2022 privind aprobarea Planului anual de ac{iune privind serviciile sociale administrate si/sau finantate din bugetul Consiliului Local al comunei Iordacheanu, judetul Prahova

HCL Nr.19 / 24.02.2022 privind aprobarea inchirierii unui spatiu din incinta cladirii in care a functionat Scoala Plavia din satul Plavia, comuna Iordacheanu, in vederea infiintarii unui After School

HCL Nr.18 / 24.02.2022 privind propunerea schimbarii destinatiei cladirii in care a functionat Scoala Plavia din imobil cu destinatia de unitate de invatamant in imobil cu destinatia sediu administrativ

HCL Nr.17 / 11.02.2022 privind alegerea președintelui de ședință

HCL Nr.16 / 11.02.2022 privind acordarea unui mandat special dornnului Constantin Aurel reprezentantul Comunei lordacheanu in Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare "Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova"

HCL Nr.15 / 11.02.2022 privind aprobarea angajarii doamnei Chioveanu Claudia - ca asistent personal pentru chioveanu Alexandru Gabriel - persoana cu handicap grav

HCL Nr.14 / 11.02.2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei lordacheanu pentru anul 2022

HCL Nr.13 / 11.02.2022 privind aprobarea consumului mediu lunar de carburanți pentru autovehicule și utilaje aflate în dotarea Comunei Iordăcheanu, Județul Prahova, în anul 2022

HCL Nr.12 / 11.02.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al Comunei lordacheanu pentru anul 2022

HCL Nr.11 / 11.02.2022 privind aprobarea bugetului initial al Comunei lordacheanu pentru anul 2022

HCL Nr.10 / 26.01.2022 privind aprobarea noilor valori de patrimoniu ale sistemului de alimentare cu apa din comuna Iordacheanu, judetul Prahova. rezultate din evaluarea intocmita de evaluator in luna iulie 2021 si actualizata la data de 26.01.2022

HCL Nr.9 / 26.01.2022 privind aprobarea angajarii doamnei Tirteata Nicoleta - ca asistent personal pentru Tirteata Ion - persoana cu handicap grav

HCL Nr.8 / 26.01.2022 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2022 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social, potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

HCL Nr.7 / 26.01.2022 privind aprobarea raportului semestrial asupra activitatii asistentilor personali, angajați ai Primăriei Comunei lordăcheanu, județul Prahova

HCL Nr.6 / 26.01.2022  privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei lordacheanu, pentru anul 2022

HCL Nr.5 / 26.01.2022 privind aprobarea solicitarii fondurilor necesare pentru plata ajutoarelor pentru incalzirea locuintei

HCL Nr.4 / 26.01.2022 privind mandatarea domnului Constantin Aurel - primarul comunei Iordacheanu  - reprezentantul comunei Iordacheanu, județul Prahova in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova, pentru a vota ajustarea pretului si tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare a S.C. Hidro Prahova S.A.

HCL Nr.3 / 06.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință

HCL Nr.2 / 06.01.2022 privind aprobarea solicitarii fondurilor necesare pentru plata ajutoarelor pentru încalzirea locuintei

HCL Nr.1 / 06.01.2022 (privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2021)

Hotărâri ale Consiliului Local 2021

HCL Nr.76 / 16.12.2021 (privind rectificarea bugetului local al Comunei Iordăcheanu pentru anul 2021 etapa decembrie 2021)

HCL Nr.75 / 16.12.2021 (privind declararea stării de insolvabilitate a unei persoane decedate, scoatere din evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Iordăcheanu a unor procese verbale de contravenție și scăderea sumelor reprezentând amenzi contravenționale ale debitorului decedat)

HCL Nr.74 / 16.12.2021 (privind aprobarea solicitării fondurilor necesare pentru plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinței)

HCL Nr.73 / 16.12.2021 (pentru stabilirea Societăților Comerciale care vor distribui produse agroalimentare raționalizat populației, în caz de mobilizare sau de război)

HCL Nr.72 / 16.12.2021 (privind aprobarea formei de gestiune a serviciului public de iluminat în comuna Iordăcheanu, județul Prahova)

HCL Nr.71 / 16.12.2021 (privind acordarea unui mandat special domnului Constantin Aurel, reprezentantul Comunei Iordăcheanu, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova)

HCL Nr.70 / 16.12.2021 (privind rectificarea bugetului local al Comunei Iordăcheanu pentru anul 2021 etapa decembrie 2021)

HCL Nr.60 / 21.10.2021 (privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în Valea Cucului, Straosti, Varbila, Comuna Iordacheanu, Județul Prahova)

HCL Nr.59 / 21.10.2021 (privind aprobarea noilor parametrii tehnici și financiari pentru obiectivul de investiții Înființare sistem de canalizare menajeră, Comuna Iordăcheanu)

HCL Nr.58 / 21.10.2021 (privind rectificarea bugetului local al Comunei Iordăcheanu pentru anul 2021 etapa octombrie 2021)

HCL Nr.57 / 21.10.2021 (privind acordarea unui mandat special domunului Constantin Aurel, reprezentantul Comunei Iordăcheanu, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Dețeurilor Prahova)

HCL Nr.26 / 26.05.2021 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.25 / 26.05.2021 (privind aprobarea investitiei EXTINDERE SISTEM ILUMINAT PUBLIC COMUNA IORDACHEANU,JUDETUL PRAHOVA)

HCL Nr.24 / 26.05.2021 (privind aprobarea investiției MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC COMUNA IORDACHEANU, JUDEȚUL PRAHOVA)

HCL Nr.23 / 26.05.2021 (privind aprobarea angajarii domnului losif Stefan - ca asistent personal pentru Mihalache constantin - persoana cu handicap grav)

HCL Nr.22 / 26.05.2021 (privind aprobarea rezilierii Contractului C 1920 074A2209 3 31 04549104.06.2019 - ,,Modernizare baza sportiva sat Iordacheanu, comuna Iordacheanu, judetul Prahova" - incheiat intre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si comuna Iordacheanu, judetul Prahova)

HCL Nr.21 / 26.05.2021 (privind instituirea de restrictii de circulatie, cu limitare de tonaj, pe sectoarele de drumuri locale din comuna Iordacheanu, judetul Prahova)

HCL Nr.20 / 26.05.2021 (privind desemnarea primarului localitatii - domnul Constantin Aurel - pentru a reprezenta UATcomuna Iordacheanu in cadrul Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului)

HCL Nr.19 / 20.04.2021 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.18 / 20.04.2021 (privind aprobarea angajarii doamnei Stan Mariana - ca asistent personal pentru Breana Izabela lonela Corina - persoana cu handicap grav)

HCL Nr.17 / 20.04.2021 (privind modificarea Hotărârii Consiliului local Iordacheanu nr. 13 din26.03.2021 referitoare Ia aprobarea acordului intre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și unele Unități Administrativ Teritoriale din județul Prahova, in vederea realizării documentațiitor tehnico - economice pentru investiția ,,Extindere rețea de distribuție gaze naturale in unele localități din Județul Prahova)

HCL Nr.16 / 20.04.2021 (privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2021-2022 la nivelul comunei Iordacheanu, judetul Prahova)

HCL Nr.15 / 20.04.2021 (Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al bugetului local al Comunei lordacheanu pentru anul 2020 si aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2020)

HCL Nr.14 / 20.04.2021 (privind aprobarea bugetului initial al Comunei lordacheanu pentru anul 202l)

Nr.13 / 26.03.2021 (privind aprobarea acordului intre Unitatea Administrativ Teritoriali Județul Prahova și unele Unități Administrativ Teritoriale din județul Prahova, in vederea realizirii documentaliilor tehnico - economice pentru investiția ,,Extindere re{ea de distribuție gaze naturale in unele localități din Județul Prahova)

HCL Nr.12 / 11.03.2021 (privind desemnarea primarului comunei Iordacheanu sa reprezinte localitatea in relatia cu AFIR)

HCL Nr.11 / 25.02.2021 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.10 / 25.02.2021 (privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului)

HCL Nr.9 / 25.02.2021 (privind aprobare angajare asistent personal pentru persoană cu handicap grav)

HCL Nr.8 / 25.02.2021 (privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2021 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare)

HCL Nr.7 / 25.02.2021 (privind aprobarea înregistrării Primăriei Comunei Iordăcheanu în Sistemul Național electronic de Plată a Taxelor și Impozitelor precum și instalarea unui terminal POS în cadrul casieriei)

HCL Nr.6 / 25.02.2021 (privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă al comunei Iordăcheanu și aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă)

HCL Nr.5 / 26.01.2021 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.4 / 26.01.2021 (privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2021)

HCL Nr.3 / 26.01.2021 (privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Iordăcheanu și a programului de achiziții publice pentru anul 2021)

HCL Nr.2 / 26.01.2021 (privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Comunei Iordăcheanu pentru anul 2021)

HCL Nr.1 / 06.01.2021 (privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare aferent anului 2020)

HCL 2020

 

HCL 2019

 

HCL 2018

 

HCL 2017

HCL Nr.56 - 07.12.2017

HCL Nr.55 - 07.12.2017

HCL Nr.54 - 04.12.2017

HCL Nr.53 - 04.12.2017

HCL Nr.52 - 04.12.2017

HCL Nr.51 - 04.12.2017

HCL Nr.50 - 04.12.2017

HCL Nr.49 - 14.11.2017

HCL Nr.48 - 31.10.2017

HCL Nr.47 - 31.10.2017

HCL Nr.46 - 31.10.2017

HCL Nr.45 - 31.10.2017

HCL Nr.44 - 27.09.2017 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.43 - 27.09.2017 (privind stabilirea taxei de bransament la reteaua de apa a comunei Iordacheanu, judetul Prahova)

HCL Nr.42 - 27.09.2017 (privind asocierea comunei lordacheanu cu judetul Prahova, in vederea realizarii investitiei necesare obtinerii avizului de functionare ISU pentru Scoala Gimnaziala comuna

lordacheanu, sat Varbila, judetul Prahova)

HCL Nr.41 - 27.09.2017 (privind asocierea comunei Iordacheanu cu judelul Prahova, in vederea realizarii proiectarii lucrarilor de modernizare a drumurilor laterale neasfaltate, din comuna lordacheanu- judetul Prahova)

HCL Nr.40 - 27.09.2017 ((privind aprobarea angaiarii asistent personal pentru persoana cu handicap grav)

HCL Nr.39 - 27.09.2017 (rectificarea bugetului local al comunei Iordacheanu etapa septembrie 2017)

HCL Nr.38 - 31.08.2017 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.37 - 31.08.2017 (privind aprobarea realizarii investitiei "Reabilitare drumuri locale in comuna lordăcheanu. judetul Prahova")

HCL Nr.36 - 31.08.2017 (privind aprobarea angajarii domnului Miricica Nicolae - ca asistent personal pentru Matei Antonio Gabriel - persoana cu handicap grav)

HCL Nr.35 - 31.08.2017 (privind rectificarea bugetului local al comunei lordacheanu pe anul 2017)

HCL Nr.34 - 28.07.2017 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.33 - 28.07.2017 (privind rectificarea bugetului local al comunei Iordacheanu pe anul 2017)

HCL Nr.32 - 28.07.2017 (privind extinderea bazei sportive din satul lordăcheanu, comuna lordăcheanu, judetul Prahova)

HCL Nr.31 - 28.07.2017 (privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Iordăcheanu)

HCL Nr.30 - 10.07.2017 (privind aprobarea raportului semestrial asupra activitatii asistentilor personali, angajati ai Primariei comunei Iordacheanu, judetul Prahova)

HCL Nr.29 - 10.07.2017 (rectificarea bugetului local al comunei Iordacheanu pe anul 2017)

HCL Nr.28 - 10.07.2017 (privind alegerea pregedintelui de ședință)

HCL Nr.27 - 30.05.2017 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.26 - 30.05.2017 (privind aprobarea angajarii domnului Ionita Alexandru- ca asistent personal pentru Petre Petre - persoana cu handicap grav)

HCL Nr.25 - 30.05.2017 (privind asocierea comunei lordacheanu cu judetul Prahova, in vederea realizarii lucrarilor de amenajare a santurilor de pe drumurile laterale din comuna Iordacheanu, judetul Prahova)

HCL Nr.24 - 30.05.2017 (privind asocierea comunei Iordacheanu cu judetul Prahova, in vederea realizarii extinderii si reabilitarii termice a Scolii Primare, sat Mocesti, comuna lordacheanu, judetul Prahova)

HCL Nr.23 - 30.05.2017 (privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General si a Regulamentului de Urbanism al comunei lordacheanu, judetul Prahova)

HCL Nr.22 - 27.04.2017 (privind alegerea preqedintelui de sedinta)

HCL Nr.21 - 27.04.2017 (privind aprobarea acceptarii donatiei terenului in suprafata de 5000 mp, apartinand mostenitorilor defunctului Nicolescu Andrei, catre comuna Iordacheanu, judetul Prahova)privind aprobarea acceptarii donatiei terenului in suprafata de 5000 mp, apartinand mostenitorilor defunctului Nicolescu Andrei, catre comuna Iordacheanu, judetul Prahova)

HCL Nr.20 - 27.04.2017 (privind aprobarea angajarii domnului Marin Aur ca asistent personal pentru Marin Georgeta - persoana cu handicap grav)privind aprobarea angajarii domnului Marin Aur ca asistent personal pentru Marin Georgeta - persoana cu handicap grav)

HCL Nr.19 - 27.04.2017 (privind aprobarea angajarii doamnei Puiu Ana Maria ca asistent personal pentru Puiu Delia Florina - persoana cu handicap grav)privind aprobarea angajarii doamnei Puiu Ana Maria ca asistent personal pentru Puiu Delia Florina - persoana cu handicap grav)

HCL Nr.18 - 27.04.2017 (privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare dc urgență)privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare dc urgență)

HCL Nr.17 - 28.03.2017 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.16 - 28.03.2017 (privind prelungirea traseului nr. 55 - Ploiești - Plopu - Iordăcheanu (sat Vărbila) și înființarea stației ..Cimitirul Nou" din satul Vărbila)

HCL Nr.15 - 28.03.2017 (privind aprobarea realizării dezmembrării imobilului identificat prin nr.cadastral 20606, situat în comuna Iordăcheanu, sat Mocești, județul Prahova)

HCL Nr.14 - 28.03.2017 (privind aprobarea raportului semestrial asupra activității asistenților personali, angajați ai Primăriei comunei lordăcheanu, județul Prahova)

HCL Nr.13 - 28.03.2017

HCL Nr.12 - 28.03.2017(privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei lordăcheanu pentru anul 2017)

HCL Nr.11 - 28.03.2017 (privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Comunei Iordăcheanu pentru anul 2017)

HCL Nr.10 - 27.02.2017 (privind aprobarea documentației de delegare a serviciului de salubritate și acordarea unui mandat special domnului Safta Constantin - primarul comunei, să reprezinte Comuna și Consiliul local lordăcheanu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova")

HCL Nr.9 - 27.02.2017 (privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2017 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare)

HCL Nr.8 - 27.02.2017 (privind aprobarea angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav)

HCL Nr.7 - 27.02.2017 (privind aprobarea angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav)

HCL Nr.6 - 27.02.2017 (privind aprobarea angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav)

HCL Nr.5 - 27.02.2017 (privind aprobarea angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav)

HCL Nr.4 - 27.02.2017 (privind aprobarca rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2017-2018 la nivelul comunei lordăcheanu, județul Prahova)

HCL Nr.3 - 27.02.2017 (privind aprobarea contului de execuție ale bugetului local al Comunei Iordăcheanu pentru anul 2016)

HCL Nr.2 - 27.02.2017 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.1 - 06.01.2017 (privind aprobarea deblocării și utilizării fondului de rezervă din bugetul local al comunei Iordăcheanu pe anul 2O17 - Secțiunea de funcționare)

 

 

 

Contact

                Comuna Iordăcheanu
  Judeţul Prahova
  Tel: 0244 440 149
  Fax 0244 440 101
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2024 Primaria Iordacheanu. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.